Bộ Chính trị đánh giá cao thành tích của Ban Kinh tế Trung ương

30/09/2015 14:11 Thanh Liêm
(GDVN) - Sáng 30/9, Đại hội thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương (2015 – 2020) được tổ chức đúng vào dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Ban.

Đến dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Đây là dịp vừa để tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và cũng là dịp để nhìn lại những thành quả to lớn của Ban trong hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển.

Tại buổi lễ, khi ôn lại chặng đường 65 năm ngày thành lập Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua 65 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn với tên gọi khác nhau, truyền thống tốt đẹp của Ban Kinh tế Trung ương luôn được kế thừa và phát huy, đó là sự trung thành với Đảng, sự tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương (Ảnh: Thanh Liêm).

Những thành tựu, kết quả đạt được của Ban Kinh tế Trung ương từ khi thành lập đến nay luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của Ban trong suốt 65 năm qua. 

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng – phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ.

Chúc mừng ngày truyền thống 65 năm ngày thành lập Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu nhiều quyết sách quan trọng cho Trung ương trên các lĩnh vực như phát triển công nghiệp, nông nghiệp, chính sách giá cả, tiền tệ…, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Trong chặng đường 30  năm đổi mới, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương đã thường xuyên phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong công tác và có những đóng góp tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, Đảng ta tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để góp phần tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, ngày 28/12/2012 Bộ Chính trị (khóa XI) đã thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương. 

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nói: “Gần 3 năm sau khi tái lập, với thời gian không dài nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ đó là: Vừa ổn định bộ máy tổ chức, tuyển chọn cán bộ, xây dựng mối quan hệ công tác với các cơ quan, các cấp, các ngành, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao”.

Nổi bật, theo Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đó là các báo cáo, đề án của Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất có tầm chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao. 

Tiêu biểu là quá trình Tổng kết 30 năm đổi mới phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; báo cáo tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng; thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới v.v…

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể Ban Kinh tế Trung ương (Ảnh: Thanh Liêm)

Qua đó đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng thời, đây cũng là những nội dung tốt, góp phần vào quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng tập thể Ban Kinh tế Trung ương và 01 cá nhân là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất; 03 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; 01 tập thể, 02 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 04 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể cá nhân được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Thanh Liêm