Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố Hải Phòng thành công ty cổ phần

23/01/2019 06:33 Đỗ Thơm
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Hải Phòng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới...

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng phương án chuyển Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Hải Phòng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan. 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng sẽ được chuyển thành công ty cổ phần. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Đồng thời chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục rà soát 4 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng, Trung tâm Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, Trung tâm Thương mại điện tử Hải Phòng và Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hải Phòng theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan.

Đỗ Thơm