Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh thành Công ty cổ phần

13/12/2016 06:57 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần gồm: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản, Đoàn Khảo sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh; Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng nông nghiệp.

Chuyển sang hình thức giải thể đối với đơn vị không thực hiện cổ phần hóa được.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Ngọc Quang