Đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

18/10/2018 06:09 An Nhiên
(GDVN) - Ngày 17/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước.

Theo danh mục doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá theo từng năm (tại Công văn 991/CV-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ), năm 2018 cả nước có 64 doanh nghiệp Nhà nước phải cổ phần hoá thì riêng Thành phố Hồ Chí Minh phải cổ phần hoá 39 doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy nhiên tới nay, thành phố chưa triển khai cổ phần hoá được doanh nghiệp Nhà nước nào, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hoá của cả nước.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai rất sớm các quy định liên quan tới sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá của 40/40 doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước trực thuộc, ban hành quyết định cổ phần hoá và lựa chọn thời điểm xác định giá trị cho 37/40 doanh nghiệp, chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án cổ phần hoá cho 37/40 doanh nghiệp...

Tuy nhiên, do phát sinh những vấn đề mới cả về quy định của pháp luật và nhất là trong tổ chức thực hiện nên kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn của Thành phố nhìn chung còn rất chậm so với cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng xác định cần thực hiện nhất quán chủ trương cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII là giảm mạnh số lượng doanh nghiệp Nhà nước, chỉ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực; lĩnh vực quốc phòng - an ninh và những lĩnh vực tư nhân không làm; đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước ở những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần có cổ phần chi phối, kể cả các doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả.

Đồng tình với kiến nghị của Thành phố cần rà soát điều chỉnh kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá của địa phương giai đoạn 2018-2020 để bảo đảm tính khả thi, nhưng Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển của thành phố cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung cổ phần hoá một số doanh nghiệp Nhà nước đủ điều kiện và đã rõ về chủ trương để rút ra bài học trong xác định giá trị doanh nghiệp, sắp xếp lại đất đai để triển khai các doanh nghiệp Nhà nước khác trong giai đoạn 2018-2020.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm trình Thành uỷ phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của Thành phố tới 2020 để tổ chức thực hiện theo tinh thần khẩn trương, theo quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Nhà nước.

Đánh giá về 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém

Cần làm tốt việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hoá.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố theo thẩm quyền chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt phương án cơ cấu lại các tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Thành phố.

Trong tháng 11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát, cơ cấu lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng; rà soát các đơn vị đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, sở, ngành và các quận, huyện.

Ủy ban nhân dân Thành phố khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 58 của Thủ tướng); phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu của riêng Thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đồng tình với các kiến nghị của Thành phố về hoàn thiện pháp luật liên quan tới cổ phần hoá, thoái vốn trong thời gian tới, nhất là ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường...

An Nhiên