Doanh nghiệp nhà nước thuộc Hà Nội phải cổ phần hóa

16/12/2014 07:24 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nghe nhìn Hà Nội (2014-2015); Xí nghiệp dịch vụ Nông nghiệp thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (2014-2015).

Cổ phần hóa 4 bộ phận doanh nghiệp đồng thời với Công ty mẹ gồm: Xí nghiệp Bắc Hà thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm, Xe khách Nam Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (2016-2020).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chuyển giao Công ty Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội sang Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh, sau đó phá sản Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ theo quy định của pháp luật.

Công ty Tuổi trẻ Thủ đô chuyển giaosang Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc sử dụng số tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

UBND thành phố Hà Nội căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện tình hình thực tế để quyết định tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị cổ phần hóa trên; thực hiện việc chuyển giao Công ty Tuổi trẻ Thủ đô sang Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh, phá sản Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ theo quy định của pháp luật. Việc sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị khác vẫn thực hiện như công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã được duyệt và những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

Ngọc Quang