Duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

07/10/2015 07:11 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Theo đó, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của ACV là 22.430,98504 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 2.243.098.504 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Nhà nước nắm giữ 1.682.323.878 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ;

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 31.347.800 cổ phần, chiếm 1,4% vốn điều lệ;

Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 3.003.003 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ;

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 448.619.701 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;

Bán đấu giá công khai: 77.804.122 cổ phần, chiếm 3,47% vốn điều lệ.

Thủ tướng đã phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; chỉ đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng; khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.

Ngọc Quang