FPT-mẹ: Doanh thu thuần giảm sâu, năm 2012 sống nhờ cổ tức

30/01/2013 11:47 Theo CafeF
Tuy doanh thu thuần giảm sâu nhưng năm 2012 công ty đã “sống nhờ” 1.710 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận nhận được từ công ty con, tăng mạnh so với mức 558 tỷ đồng cùng kỳ.

Việc đáo hạn 1.800 tỷ đồng trái phiếu đã kéo theo cơ cấu tài sản của FPT thay đổi. Dư tiền và tương đương tiền giảm 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty Cổ phần FPT (FPT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Tổng cộng tài sản cuối năm 2012 đạt 4.760 tỷ đồng, giảm 830 tỷ đồng so với số dư 5.591 tỷ đồng đầu năm. Tổng tài sản giảm là do tài sản ngắn hạn giảm mạnh trong khi tài sản dài hạn tăng lên không đáng kể.

Tài sản ngắn hạn cuối quý 4 đạt 1.983 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với số dư 3.003 tỷ đồng số dư đầu năm, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.900 tỷ đồng đầu năm còn 700 tỷ đồng cuối năm. Số dư các khoản đầu tư tài chính dài gạn giảm gần 100 tỷ đồng so với đầu năm một phần nhờ công ty đã tất toán và thu hồi toàn bộ 232 tỷ đồng đặt cọc đầu tư ngắn hạn có tài sản đảm bảo thông qua EVNFinance.

Các khoản phải thu nội bộ tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu năm lên 833 tỷ đồng trong đó phải thu nội bộ gần 820 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng thêm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm trong đó chủ yếu tăng lên ở hạng mục đầu tư vào công ty con.


Tổng cộng tài sản cuối năm 2012 đạt 4.760 tỷ đồng, giảm 830 tỷ đồng so với số dư 5.591 tỷ đồng đầu năm. Tổng tài sản giảm là do tài sản ngắn hạn giảm mạnh trong khi tài sản dài hạn tăng lên không đáng kể.

Đáng chú ý nhất trong hoạt động kinh doanh của FPT là doanh thu thuần giảm mạnh trên 55% đặc biệt là doanh thu bán hàng hóa. Riêng quý 4/2012, doanh thu thuần giảm gần 60% còn 63 tỷ đồng và cả năm 2012 giảm 55% còn 187 tỷ đồng.


Tuy doanh thu thuần giảm sâu nhưng năm 2012 công ty đã “sống nhờ” 1.710 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận nhận được từ công ty con, tăng mạnh so với mức 558 tỷ đồng cùng kỳ. Nhờ hoạt động đầu tư tài chính, lãi quý 4 của FPT tăng 31,4% lên 321 tỷ đồng và cả năm đạt 1.717 tỷ đồng, tăng 196% so với năm 2011.

Phải lưu ý thêm nhà đầu tư là báo cáo kết quả trên là của riêng công ty mẹ. Với hơn 2.600 tỷ đồng đổ vào 11 công ty con, báo cáo hợp nhất của FPT sẽ khác khá nhiều.

Theo Báo cáo tài chính quý 4-công ty mẹ FPT
Theo CafeF