Giải thể một loạt công ty cà phê tại tỉnh Đắk Lắk

16/10/2015 06:53 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng vừa chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối 6 công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH 1TV) Cao su Đắk Lắk; Công ty TNHH 1TV Cà phê Thắng Lợi; Cty TNHH 1TV Cà phê Phước An; Công ty TNHH 1TV Cà phê - Ca cao Tháng 10; Công ty TNHH 1TV Cà phê Ea Pốk; Công ty TNHH 1TV Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Krông A na.

Giải thể đối với 3 công ty nông nghiệp: Cty TNHH 1TV Cà phê Buôn Ma Thuột; Cty TNHH 1TV Cà phê Đray H’ Linh; Công ty TNHH 1TV Cà phê - Ca cao KrôngA na và phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với Công ty TNHH 1 TV nông nghiệp Cà phê Cư pul.

Một số doanh nghiệp cà phê tại tỉnh Đắck Lắck chuẩn bị giải thể. ảnh: Báo Đắck Lắck.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 6 công ty lâm nghiệp: Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Krông Bông; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp M’Đrăk; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Ea Kar; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Buôn Wing; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Chư Phả; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Ea Wy.

Chuyển Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Lăk thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu; phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên 8 công ty lâm nghiệp: Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Chư Ma Lanh; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Rừng Xanh; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Ya Lốp; Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Ea H’Mơ; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Ea H’Leo; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Thuần Mẫn; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Phước An; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm. 

Tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần 3 công ty: Công ty TNHH 1TV Cà phê Gia Lai; Công ty TNHH 1TV Chè Biển Hồ; Công ty TNHH 1TV Chè Bầu Cạn.

Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty lâm nghiệp, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 11 công ty: Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Ka Nak; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Sơ Pai; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Hà Nừng; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Trạm Lập; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Kông Chro; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Kông H’De; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Kông Chiêng; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Lơ Ku; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Đắk Roong; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Krông Pa; Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Ia Pa.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Kon Tum duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Đăk Tô.

Cùng với đó là duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty lâm nghiệp do Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích gồm: Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Đăk Glei; Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Đăk Hà; Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Sa Thầy; Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Kon Rẫy; Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Kon Plông.

Đối với tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối đối với 2 công ty: Công ty TNHH 1 TV Cà phê Thuận An; Công ty TNHH 1 TV Cà phê Đức Lập.

Duy trì củng cố, phát triển và tái cơ cấu, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động sản xuất kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đại Thành và duy trì củng cố, phát triển và tái cơ cấu, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với 5 công ty: Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đắk Wil; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đắk N’Tao; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đức Hoà; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Quảng Sơn.

Đồng thời, chuyển công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Nam Nung; chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu đối với Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đắk Măng.

Giải thể 6 công ty: Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Gia Nghĩa; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Thuận Tân; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Quảng Đức; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Quảng Tín; Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Trường Xuân; Công ty TNHH 1 TV nông, lâm nghiệp Đức Lập.

Ngọc Quang