Karma Kandara, Bali, Indonesia

04/02/2012 12:26
Có người đã cho rằng “Karma Kandara là một mảnh thiên đường nằm chót vót trên đầu vực ở Bali”.