Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020

23/08/2014 09:08 Minh Hồng
(GDVN) - Đó là yêu cầu của Thủ tưởng Chính phủ với các Bộ, ngành và địa phương nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Chỉ đạo việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và 5 năm 2011-2015 ở mức cao nhất; khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung này trong văn bản hướng dẫn của Bộ đối với các bộ, ngành và địa phương khi xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Về triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tính toán, cân đối ngân sách nhà nước trong trung hạn, bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên, chi trả nợ và các khoản chi khác. Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải tính toán kỹ, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 tập trung thực hiện 2 chương trình là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Việc kiên quyết cắt giảm các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tập trung nguồn vốn đầu tư công cho các chương trình thực sự cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia.

Minh Hồng