Không được phép lạm dụng "tái cơ cấu" với doanh nghiệp nhà nước

21/01/2017 06:24 Ngọc Quang
(GDVN) - Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cần gắn với thể hiện phân quyền rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với việc xử lý các doanh nghiệp, dự án yếu kém.

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã nghe Bộ Tài chính báo cáo về việc xây dựng Đề  án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

Đề án này cũng như các đề án tái cơ cấu khác của lĩnh vực kinh tế sẽ phải hoàn thành và trình Chính phủ xem xét, phê chuẩn trong Quý I/2017.

Gợi ý cho Bộ Tài chính bổ sung, hoàn thiện Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan này phân tích sâu hơn kết quả của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua để nhận định rõ những nhược điểm, các mục tiêu không đạt được để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Thí dụ như tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ còn nhiều, vấn đề sắp xếp doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, hay việc nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, hàm lượng khoa học kỹ thuật, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

“Đề án phải hướng tới hai mục tiêu “kép” là xử lý tồn đọng, yếu kém của hoạt động tái cơ cấu trong giai đoạn 2011-2015 và nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dự án xơ sợi Đình Vũ thua lỗ nhiều tỷ đồng. ảnh: Báo Đấu Thầu.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quan tâm tới việc tổ chức thực hiện Đề án nhằm bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, hiệu lực, phát huy được vai trò của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế.

“Tái cơ cấu ngân hàng đã có Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối thực hiện. Nhưng với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hiện nay, tự các Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện và được đánh giá không đầy đủ. 

Tới đây, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo hệ thống dọc thì việc phân cấp, phân quyền phải thể hiện rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với việc xử lý các doanh nghiệp, dự án yếu kém”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt vấn đề.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bám sát Nghị quyết số 05 của Hội nghị Trung ương 4 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế liên quan tới các nội dung đổi mới cơ chế kiểm soát viên, kiểm soát nội bộ, phân biệt rõ loại doanh nghiệp giữ 100% vốn nhà nước và cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Ngoài mục tiêu kép tổng quát đã đề cập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với các bộ về việc đề án cần đặt ra các mục tiêu định lượng cụ thể hơn như cổ phần hóa bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước, số lượng vốn nhà nước bán ra, tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp tới năm 2020 dự kiến còn bao nhiêu %, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

Phó Thủ tướng cũng nhắc Bộ Tài chính quán triệt chủ trưởng của Đảng là “không lạm dụng từ tái cơ cấu, doanh nghiệp nhà nước nào có khả năng phục hồi mới tái cơ cấu, không thì phải xử lý luôn”.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đề án cũng cần làm rõ các giải pháp huy động nguồn lực thị trường tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; phân công, phân quyền rõ ràng cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các Bộ, địa phương trong quyết định các vấn đề liên quan tới tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan tới lao động dôi dư, đất đai.

Ngọc Quang