Kiểm toán 'không ghi nhận' giá trị thương hiệu Kinh Đô

07/09/2012 15:48 Hàn Phi - Song Linh/vnexpress
Thương hiệu "Kinh Đô" trị giá 50 tỷ đồng được xác định là tài sản cố định vô hình, song kiểm toán cho rằng việc ghi nhận này không phù hợp với quy định hiện hành, làm giảm lợi nhuận và tăng tài sản công ty.
Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đã soát xét của công ty mẹ và các công ty con. Trong báo cáo này có ghi lưu ý của đơn vị kiểm toán Ernst & Young về phần thuyết minh tài sản cố định vô hình đối với thương hiệu "Kinh Đô".
Kinh Đô
Kiểm toán cho rằng chưa có cơ sở để đánh giá thương hiệu Kinh Đô có giá 50 tỷ đồng.


Tại phần thuyết minh số 9 của báo cáo tài chính, Kinh Đô cho biết từ 6/9/2002, Công ty đã ghi nhận thương hiệu "Kinh Đô" là tài sản cố định vô hình với giá trị 50 tỷ đồng, thể hiện phần góp vốn của Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến Thực phẩm Kinh Đô. Thương hiệu này được khấu trừ theo phương pháp đường thẳng trong vòng 20 năm và đã bao gồm trong tổng tài sản của Công ty cổ phần Kinh Đô vào ngày 30/6/2012.

Cũng tại phần thuyết minh này, tính tới 30/6/2012, sau gần 10 năm được ghi nhận là tài cố định vô hình, giá trị thương hiệu "Kinh Đô" đã được khấu trừ gần 24,17 tỷ đồng và giá trị còn lại là hơn 25,83 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán Ernst & Young cho rằng, khoản 50 tỷ đồng thể hiện giá trị thương hiệu "Kinh Đô" mà công ty đề cập trong báo cáo tài chính không đủ cơ sở để ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Lý giải ý kiến này, Ernst & Young cho rằng, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và công văn của Bộ Tài chính "thương hiệu được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sản cố định vô hình".

Cũng theo đơn vị kiểm toán, việc KDC "khấu trừ thương hiệu Kinh Đô trong 20 năm và số khấu trừ này được tính trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng là 1,25 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận sau thuế trong kỳ của tập đoàn với số tiền tương đương".

Đồng thời, Ernst & Young nhận định, giá trị khấu trừ lũy kế vào ngày 30/6 là gần 24,17 tỷ đồng đã làm giảm khoản lợi nhuận chưa phân phối cũng vào ngày này của KDC với số tiền tương đương. Tương tự, việc ghi nhận tài sản thương hiệu Kinh Đô cũng làm tăng giá trị tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của tập đoàn với số tiền lần lượt là hơn 25,83 tỷ và 50 tỷ đồng vào ngày 30/6/2012.

Trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM có đăng báo hợp nhất quý II của Kinh Đô (chưa có ý kiến của kiểm toán). Báo cáo này không trích dẫn phần ý kiến kiểm toán và số liệu cũng chênh lệch so với báo báo soát xét.
Đơn vị: Tỷ đồng.


Theo báo cáo này, lợi nhuận trước thuế của KDC được điều chỉnh lên hơn 28,6 tỷ đồng, cao hơn 1,4 tỷ so với báo cáo trước đó. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của KDC cũng điều chỉnh tăng, từ lỗ gần 7 tỷ đồng về lỗ khoảng 5,4 tỷ đồng.

Các mục vốn chủ sở hữu và tổng tài sản cũng có những sự điều chỉnh. Cụ thể, vốn chủ sở hữu tăng 800 tỷ, từ 4.103,1 tỷ lên 4.103,9 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm 30,51 tỷ, từ 5.541,1 tỷ về 5.510,6 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên và duy nhất cơ quan kiểm toán có ý kiến không đồng tình với việc Công ty cổ phần Kinh Đô ghi nhận thương hiệu là tài sản cố định vô hình. Trong lần đầu Công ty cổ phần Kinh Đô công bố báo cáo tài chính vào 2005, cơ quan kiểm toán (lúc đó là Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC) chưa có ý kiến về vấn đề này. Sang kỳ soát xét báo cáo tài chính 2006, cơ quan kiểm toán mới của Kinh Đô là Ernst & Young bắt đầu đề cập và duy trì quan điểm trong suốt 6 năm qua.


Tuy nhiên suốt thời gian này, Công ty cổ phần Kinh Đô vẫn tiếp tục ghi nhận thương hiệu là tài sản cố định vô hình và khấu hao tài sản đó, đến cuối quý II còn lại hơn 25,83 tỷ đồng.

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 và Công văn số 12414 do Bộ Tài Chính ban hành 3/10/2005, thương hiệu mặc dù là tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sản vì (1) Nó không phải là nguồn lực có thể xác định được, (2) Không đánh giá được một cách đáng tin cậy và (3) Doanh nghiệp không kiểm soát được.


BÁO CÁO KIỂM TOÁN
các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kinh Đô vào ngày 31 tháng 12 năm 2006 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
(Trích)

Chúng tôi đề cập đến Thuyết minh số 9 – Tài sản cố định vô hình.

Tổng tài sản của Công ty vào các thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 và 31 tháng 12 năm 2005 bao gồm một khoản tài sản cố định vô hình trị giá 50.000.000 ngàn đồng Việt Nam phản ánh giá trị của thương hiệu “Kinh Đô” mà Công ty Xây dựng và Chế biến Thực phẩm Kinh Đô (TNHH) góp vốn vào Công ty. Đồng thời, Công ty cũng đã ghi nhận một khoản tương ứng với giá trị tài sản trên vào vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – Tài sản cố định vô hình và Công văn số 12414/BTC-CĐKT do Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 3 tháng 10 năm 2005, thương hiệu mặc dù là tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sản vì (1) Nó không phải là nguồn lực có thể xác định được, (2) Không đánh giá được một cách đáng tin cậy và (3) Doanh nghiệp không kiểm soát được.

Cũng theo công văn trên, hiện nay cơ chế tài chính của Nhà nước chưa quy định về giá trị quyền sử dụng thương hiệu. Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định cũng chưa quy định thương hiệu là tài sản cố định vô hình nên cũng chưa có cơ sở hạch toán. Vì những lý do trên, trong khi Nhà nước chưa hướng dẫn cơ chế tài chính, Công ty không được phép sử dụng thương hiệu để góp vốn.

Công ty khấu trừ tài sản “Thương hiệu” trong 20 năm. Số khấu trừ là 2.500.000 ngàn đồng Việt Nam được tính vào chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 có ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận sau thuế với số tiền tương ứng. Tổng số khấu trừ lũy kế là 10.416.667 ngàn đồng Việt Nam làm giảm lợi nhuận chưa phân phối với số tiền tương ứng vào ngày 31 tháng 12 năm 2006. Tương tự, việc ghi nhận tài sản “Thương hiệu” cũng làm tăng tổng giá trị tài sản với số tiền là 39.583.333 ngàn đồng Việt Nam và tăng vốn chủ sở hữu với số tiền là 50.000.000 ngàn đồng Việt Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu ở đoạn trên, thì các báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2006, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin lưu ý rằng vấn đề này cũng ảnh hưởng đến các Các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Narciso T. Torres Jr.
Phó Tổng Giám đốc
Kiểm toán viên công chứng
Số đăng ký: N.0868/KTV


Hàn Phi - Song Linh/vnexpress