Nhiều doanh nghiệp lớn chuẩn bị thoái vốn

22/08/2017 09:56 Sinh Phúc
(GDVN) - Có 406 đợt thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ 2017 đến 2020, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1232 phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

Theo Quyết định 1232, nhà nước sẽ thực hiện thoái vốn tại 135 doanh nghiệp trong năm 2017; 181 trong năm 2018; 62 doanh nghiệp trong năm 2019 và 28 doanh nghiệp trong năm 2020.

Tổng số đợt thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong 4 năm (từ 2017 đến 2020) là 406, trong đó có Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Quyết định này nhằm mục tiêu để đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam là một trong số những doanh nghiệp chuẩn bị thoái vốn. ảnh: Báo Đầu tư.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quyết liệt tổ chức thực hiện thoái vốn theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt tại danh mục theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước.

Đồng thời rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kịp thời việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp chưa có trong danh mục;

Chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn so với tỷ lệ tối thiểu hằng năm đã đượcphê duyệt;

Bổ sung thêm doanh nghiệp thực hiện thoái vốn sớm hơn nhưng cần đảm bảo hiệu quả, tính công khai, minh bạch.

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trường hợp không thể thực hiện thoái vốn theo Quyết định này vì lý do khách quan (điều kiện thị trường không thuận lợi, tính đặc thù khách quan của từng Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận SCIC có trách nhiệm thực hiện thoái vốn theo quyết định; trước ngày 25 tháng cuối của quý và trước ngày 25 tháng 12 hằng năm gửi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện đến Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giám sát tình hình thoái vốn nhà nước tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp kết quả thoái vốn trên phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Tính toán, rà soát số lượng doanh nghiệp còn vốn nhà nước, số vốn nhà nước đã cổ phần hóa, số vốn nhà nước đã thoái, số vốn nhà nước còn lại tại các doanh nghiệp đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2017.

Sinh Phúc