PVN băng băng về đích với một loạt các kết quả vượt kế hoạch

08/09/2017 10:29 Ngọc Quang
(GDVN) - PVN nộp ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 81% kế hoạch năm.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 8 tháng đầu năm đạt 17,12 triệu tấn, vượt 0,1% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 66,3% kế hoạch năm, trong đó:

Sản lượng khai thác dầu 8 tháng đạt 10,49 triệu tấn, vượt 3,0% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 69,0% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 8 tháng đạt 9,19 triệu tấn, vượt 3,1% - tương đương vượt 276 nghìn tấn so với kế hoạch 8 tháng; ở nước ngoài 8 tháng đạt 1,30 triệu tấn, vượt 1,5% kế hoạch 8 tháng).

Sản lượng khai thác khí 8 tháng đầu năm đạt 6,63 tỷ m3, bằng 96,0% kế hoạch 8 tháng và bằng 62,5% kế hoạch năm.  

Sản xuất điện 8 tháng đầu năm đạt 14,29 tỷ kWh, bằng 98,1% kế hoạch 8 tháng và bằng 71,1% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm 8 tháng đạt 1,18 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch 8 tháng và bằng 77,5% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu 8 tháng đạt 3,82 triệu tấn, vượt 19,8% kế hoạch 8 tháng và bằng 56% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể:

Tổng doanh thu toàn PVN 8 tháng đạt 319,6 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 73% kế hoạch năm.  

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 8 tháng đạt 15 nghìn tỷ đồng, vượt 14,0% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 90% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 81% kế hoạch năm.

Sản lượng khai thác khí 8 tháng đầu năm của PVN đạt 6,63 tỷ m3, bằng 96,0% kế hoạch 8 tháng và bằng 62,5% kế hoạch năm.

Bên canh đó, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm được kiểm soát chặt chẽ.

Ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017- 2020 tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN. Hiện tại, PVN đang tập trung triển khai thực hiện.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Trong tháng 8/2017 và dịp nghỉ lễ 2/9 tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều tổ chức trực an toàn và bố trí ca/kíp sản xuất, giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành công tác bảo dưỡng (bắt đầu từ 15/8/2017) và đưa vào hoạt động từ ngày 30/8/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 1 ngày).  

Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0%- 19,8% kế hoạch đề ra.

Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành công tác bảo dưỡng (bắt đầu từ 15/8/2017) và đưa vào hoạt động từ ngày 30/8/2017.

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Theo đó, PVN chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện:

Chương trình hành động số 1718/CTr- DKVN ngày 23/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 24/CT- TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Tập trung xử lý 5 dự án yếu kém theo đúng chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo, của Bộ Công Thương.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ.  

Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; duy trì hoạt động ở công suất cao để đẩy mạnh tiêu thụ khí và giảm giá thành sản phẩm.

Tổ chức thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ và thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017- 2020 theo đúng danh mục, lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2017.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Giàn khoan tại mỏ Rạng Đông.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Ngọc Quang