Quảng Ngãi chấm dứt hiệu lực nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đầu tư 296 dự án

31/12/2020 21:47 Cao Kim Anh
GDVN- Ngày 31/12/2020, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông báo chấm dứt hiệu lực nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đầu tư 296 dự án.

Văn bản số 6601/UBND-CNXD ngày 31/12/2020 được ký bởi ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ:

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2270/SKHĐT-XTĐT ngày 18/12/2020, Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 194/BC-SXD ngày 24/12/2020, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 1867/BQL-QLĐT ngày 15/12/2020 về việc chấm dứt hiệu lực các văn bản về chủ trương cho phép nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấm dứt hiệu lực các văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép các Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư đối với 296 dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (theo Phụ lục đính kèm).

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tự chịu trách nhiệm thông báo chấm dứt hiệu lực các văn bản mà đơn vị thống nhất cho Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án.

3. Các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm:

a) Với nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là cơ quan chủ trì (tại các Văn bản Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất cho Nhà đầu tư nghiên cứu):

- Thông báo cụ thể đến từng Nhà đầu tư việc chấm dứt hiệu lực văn bản đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất, như điểm 1 Công văn này.

- Hướng dẫn các Nhà đầu tư quan tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Rà soát các văn bản có liên quan (đã xử lý theo thẩm quyền) để xem xét giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

c) Tập trung kiểm tra, rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan; xác định sự phù hợp của các vị trí dự kiến thực hiện dự án để tổng hợp, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, phê duyệt đưa vào danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bản tỉnh, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 6048/UBND-TH ngày 04/12/2020 và theo đúng quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 6467/UBND-TH ngày 24/12/2020.

Dưới đây là Danh mục các dự án chấm dứt hiệu lực thực hiện nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án:

Cao Kim Anh