Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

23/03/2018 05:59 Như Hải
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí đã ký ban hành Quy chế hoạt động của ban này.

Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí;

Chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí.

Ban Chỉ đạo Nhà nước làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất (ảnh minh họa).

Đồng thời chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về dầu khí;

Trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí.

Ban chỉ đạo thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí;

Giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến các dự án trọng điểm về dầu khí.

Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo Nhà nước làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước chịu trách nhiệm về phần việc được phân công;

Trưởng Ban hoặc người được Trưởng Ban ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Cửu Long JOC quyết tâm cho dòng khí đầu tiên vào quý IV/2021

Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước xử lý những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

Ban Chỉ đạo Nhà nước phân công từng thành viên phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành;

Kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách và những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao;

Ban Chỉ đạo Nhà nước là đầu mối phối hợp chỉ đạo hoạt động của các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra để công tác đầu tư các dự án trọng điểm về dầu khí bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Quyết định cũng phân công trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Như Hải