Rà soát, chấn chỉnh những "ông lớn" nhà nước nhận lương, thưởng khủng

04/10/2014 07:31 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Bộ trưởng LĐ-TB-XH yêu cầu chấn chỉnh tình trạng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện chưa đúng quy định về quản lý lao động, tiền lương, thưởng.

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐTBXH) vừa có công văn gửi các Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đề nghị tăng cường quản lý lao động, tiền lương.

Theo Bộ LĐTBXH, hiện nay, vẫn có Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chưa thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, tuyển dụng lao động không theo kế hoạch và phương án đã được phê duyệt, tuyển dụng vượt quá nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn công việc, không công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng lao động; sử dụng lao động, trả lương chưa gắn với vị trí, chức danh công việc dẫn đến không hiệu quả, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp, không đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, phải giải quyết lao động dôi dư.

Kiểm tra việc sử dụng lao động, phân phối tiền lương, tiền thưởng

Để chấn chỉnh tình trạng này, thực hiện Nghị định 69/2014/NĐ-CP, Nghị quyết 64/NQ-CP, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý rà soát lại định mức lao động; đánh giá các quy chế, việc tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng.

Ảnh minh họa.


Đồng thời, quy định rõ thẩm quyền, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chỉ được tuyển dụng lao động theo đúng số lượng, chất lượng theo kế hoạch được phê duyệt, trường hợp do yêu cầu công việc phải tuyển dụng thêm ngoài kế hoạch thì phải có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu. Coi đây là một nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Các Bộ ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do mình làm chủ sở hữu. Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định thì yêu cầu Hội đồng thành viên chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh, khắc phục, đồng thời tùy theo mức độ sai phạm để quyết định hình thức kỷ luật theo quy định của Chính phủ

Rà soát hệ thống định mức lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo Tổng giám đốc, Giám đốc rà soát hệ thống định mức lao động làm căn cứ xây dựng kế hoạch lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động theo đúng kế hoạch được duyệt. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng của đơn vị. Trường hợp có nội dung không đúng quy định hoặc không phù hợp, phân công thẩm quyền, trách nhiệm trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động chưa rõ thì phải sửa đổi, bổ sung quy chế.

Bên cạnh đó, báo cáo tình hình sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng năm 2013, kế hoạch năm 2014 và thực hiện 9 tháng đầu năm ở công ty mẹ và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước làm chủ sở hữu. Đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá kế hoạch đã được phê duyệt thì phải ghi rõ theo từng loại lao động và lý do tuyển vượt quá kế hoạch.

Ngoài ra, kiểm soát viên công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước rà soát, kiểm tra các quy chế, quy trình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng của đơn vị, báo cáo chủ sở hữu theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH; 19/2013/TT-BLĐTBXH.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với chủ sở hữu kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương đồng thời tổng hợp tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có hình thức khen thưởng phù hợp đối với doanh nghiệp thực hiện tốt quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương đồng thời nhắc nhở, phê bình hoặc có hình thức kỷ luật khác phù hợp để xử lý các doanh nghiệp sử dụng không nghiêm các quy định về quản lý lao động, tuyển dụng, sử dụng lao động không đúng với kế hoạch được duyệt, chất lượng lao động không đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng không đúng quy định.

NHẤT NGÔN