Thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

 

Cụ thể, thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Trung tâm và quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Trung tâm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ hành chính công, gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kiểm tra - Giám sát, Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Biên chế công chức và số lượng viên chức của Trung tâm được tính trong tổng số biên chế công chức và số lượng viên chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm. Sau 3 năm thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.

Ngọc Quang
Đang tải tin...