Triển khai giám sát sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

22/07/2017 06:51 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về triển khai Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; tổng hợp, rà soát, chuẩn bị thông tin, tài liệu, báo cáo khi có yêu cầu tiến hành giám sát của Quốc hội về Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

Tại kỳ họp thứ 6, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Bộ Tư pháp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; Bộ Công an, Bộ Tư pháp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những nội dung giám sát có liên quan; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngọc Quang