Vietnam Airlines xin giữ hơn 3.000 tỷ từ cổ phần hóa để làm gì?

17/10/2014 07:33 NGUYỄN QUÂN
(GDVN) - Sau khi tính toán toàn bộ số tiền thu được và chi phí sau cổ phần hóa, Vietnam Airlines đề xuất xin giữ lại số tiền hơn ba ngàn tỷ...

Vietnam Airlines cho biết, số tiền thu được từ cổ phần hóa của Vietnam Airlines được tính toán dựa trên cơ sở căn cứ phương án vốn điều lệ lần đầu; Giả định giá bán cổ phiếu bằng giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất  (22.300  đồng/cổ phần), giá đấu thành công thấp nhất bằng giá khởi điểm; Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán được mua hết. (Số liệu cuối cùng sẽ căn cứ theo kết quả thực tế quá trình bán cổ phần).

Tính toán tiền thu từ cổ phần hóa.

Đề xuất giữ lại toàn bộ số tiền thu được từ cổ phần hóa

Tại văn bản số 1567/TTg-CN ngày 18/10/2007 của Thủ tướng Chính Phủ v/v phê duyệt  kế hoạch phát triển đội bay đến 2015 và 2020, các dự án mua máy bay của Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Vietnam Airlines được giữ lại toàn bộ thặng dư vốn khi thực hiện cổ phần hóa để tăng vốn điều lệ làm cơ sở bổ sung nguồn vốn mua máy bay.

Theo đó, Vietnam Airlines tiếp tục báo cáo Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại với nội dung cụ thể: cho phép Vietnam Airlines được giữ lại toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa còn lại được tính toán theo quy định (tạm tính là 3.129,0 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ làm cơ sở bổ sung nguồn vốn mua máy bay. 

Quản lý và sử dụng số tiền để lại doanh nghiệp ra sao?

Sau khi hoàn tất việc bán cổ phần lần đầu, Vietnam Airlines sẽ tính toán cụ thể số tiền thu từ cổ phần hóa và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền hóa

Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cho phép Vietnam Airlines giữ lại số tiền thu từ cổ phần hóa còn lại, Vietnam Airlines sẽ mở 1 tài khoản phong tỏa để giữ khoản tiền được để lại Vietnam Airlines như trên và hạch toán ghi sổ như một khoản nợ phải trả Nhà nước.

Sau khi chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần, khi triển khai  thực  hiện  các  dự  án  đầu  tư  máy  bay  đã  được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Vietnam Airlines sẽ thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu. Giá trị khoản thặng dư để lại nêu trên sẽ được chuyển thành vốn góp của cổ đông nhà nước để ghi tăng vốn điều lệ Vietnam Airlines theo tỷ lệ phát hành tương ứng.

Chi phí cổ phần hóa hơn 57 tỷ đồng

Tổng dự  toán chi phí cổ phần  hóa Công ty mẹ - Vietnam Airlines đã được Bộ  GTVT thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 10191/BGTVT-QLDN ngày 25/9/2013 có tổng giá trị là: 57.224.000.000 đồng. Chi phí cổ phần hóa sẽ được quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế sau khi kết thúc quá trình cổ phần hóa.  

Trong quá trình xây dựng phương án cổ phần hóa, trên cơ sở tham khảo, nghiên cứu các khoản chi phí trực tiếp, Vietnam Airlines đã rà soát và cập nhật lại dự toán chi phí cổ phần hóa như sau: Điều chỉnh giảm 502.000.000 đồng khoản mục “Chi phí tập huấn nghiệp vụ về cổ phần hóa doanh nghiệp” do không thực hiện; Điều chỉnh tăng 300.000.000 đồng khoản mục “Phí đấu giá, niêm  yết, tổ chức roadshow IPO trong nước” do tăng chi phí tổ chức roadshow IPO trong nước theo tham khảo các báo giá thực tế cũng như qua tham khảo một số doanh nghiệp khác đã thực hiện cổ phần hóa. 

Tổng dự toán chi phí cổ phần hóa sau khi điều chỉnh là 57.022.000.000 đồng  (giảm 202.000.000 đồng sovới dự toán đã được Bộ GTVT phê duyệt tại công văn số 10191/BGTVT-QLDN ngày 25/9/2013. 

Chi tiết chi phí cổ phần hóa của Tổng công ty dự kiến gồm các hạng mục chính như sau:

Chi tiết chi phí cổ phần hóa của Tổng công ty.

Trong số 03 sàn giao dịch chứng khoán tập trung tại Việt Nam hiện nay, Vietnam Airlines dự kiến không lựa chọn sàn giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) vì cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM không có tính thanh khoản cao, nên nếu cổ phiếu Vietnam Airlines đăng ký giao dịch tại UPCoM sẽ ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh và khả năng bán chiến lược của Vietnam Airlines. 

Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đều có những điều kiện và yêu cầu đối với tổ chức niêm yết cao hơn, qua đó khẳng định và nâng tầm vị thế của Vietnam Airlines. Sau khi IPO, để có thể niêm yết  cổ phiếu tại HSX hoặc HNX, Vietnam Airlines sẽ cần phải có thời gian để hoàn thiện điều kiện niêm yết theo quy định. Vietnam Airlines sẽ có kế hoạch và lộ trình cụ thể để từng bước đáp ứng yêu cầu về điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Vietnam Airlines dự kiến sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán trong nước ngay sau khi đáp ứng đủ  điều kiện niêm yết và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận niêm yết  cổ phiếu theo quy định.  

Dự kiến, ngày 14/11, Vietnam Airlines sẽ tiến hành đấu giá chào bán 49 triệu cổ phần (tương ứng 3,475% vốn điều lệ) ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với giá khởi điểm là 22.300 đồng/cổ phần.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng tiến hành bán ưu đãi 20,79 triệu cổ phần cho cán bộ công nhân viên là 20,79 triệu cổ phần, tương đương 1,475% vốn điều lệ.

Đối với nhà đầu tư chiến lược, Vietnam Airlines xác định đối tượng chào bán chiến lược là tập đoàn/hãng hàng không nước ngoài hoặc nhà đầu tư tài chính nước ngoài có vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tối thiếu tương đương 4 tỷ USD vào năm trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược và cam kết năm giữ cổ phần trong thời hạn tối thiểu 5 năm. Tổng số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược là 282 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ lần đầu.

Ngày 17/11, Vietnam Airlines sẽ thu thập bản chào sơ bộ từ nhà đầu tư chiến lược tiềm năng, ngày 24/11 xây dựng và xin phê duyệt tiêu chí chi tiết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Ngày 8/12, tiến hành lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng vào vòng 2.

Ngày 16/2/2015, Vietnam Airlines sẽ lựa chọn cổ đông chiến lược tiềm năng nhất và tiến hành đàm phán, hoàn tất việc ký kết hợp đồng bán cổ phần cho cổ đông chiến lược tiềm năng. Việc công bố thông tin và hoàn tất giao dịch sẽ diễn ra vào ngày 9/3/2015.

Theo tính toán, số tiền thu được từ cổ phần hóa là 7.754,51 tỷ đồng, trong đó, thu từ bán cổ phần cho người lao động là 362,75 tỷ đồng, thu từ bán cổ phần cho công đoàn là 9,43 tỷ đồng, thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là 6.289 tỷ đồng và thu từ bán đấu giá ra bên ngoài là 1.092,9 tỷ đồng.
NGUYỄN QUÂN