Vietsovpetro hoàn thành các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2017

30/12/2017 06:00 Hồ Thu
(GDVN) - Năm 2017, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã khai thác được 234 triệu mét khối khí thiên nhiên (124% kế hoạch).

Năm 2017, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã khai thác được 234 triệu mét khối khí thiên nhiên (124% kế hoạch).

Cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỷ mét khối khí đồng hành (đạt 119% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 540 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 40 triệu mét khối (đạt 108% so với kế hoạch).

Doanh thu bán dầu/khí cả năm ước đạt 1.97 tỷ USD (bằng 103,5% kế hoạch và ngày 14/12/2017 Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch doanh thu bán dầu và condensate trước 17 ngày (so với kế hoạch được giao là 1,886 tỷ USD).

Ngày 22/12/2017 đã hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Việt Nam gồm thuế và lợi nhuận từ dầu/condensate 875,4 triệu USD (so với kế hoạch 866,8 triệu USD).

Các tập thể nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2017.

Trong khoan khai thác, tại lô 09-1 đã thực hiện 55,129 nghìn mét khoan (đạt 101% kế hoạch), kết thúc thi công 17 giếng (100% kế hoạch), thực hiện sửa chữa lớn 33 lượt giếng khoan (122% kế hoạch), sửa chữa giếng đặc biệt 18/32.566 mét so với kế hoạch 15/31.210 mét.

Tốc độ khoan thương mại 11 tháng đạt 2.493 mét/tháng máy.

Trong tìm kiếm thăm dò, ở Lô 09-3/12, đã khoan và thử vỉa thành công giếng thăm dò CT-5X, gia tăng trữ lượng thu hồi dự báo ở mức 1,027 triệu tấn.

Bên cạnh đó, với tư cách là nhà thầu vận hành khai thác mỏ, năm 2017 Vietsovpetro tiếp tục thực hiện dịch vụ khai thác an toàn cho VRJ ở mỏ Đồi Mồi ước đạt gần 95 nghìn tấn dầu (đạt 123% so với kế hoạch), mỏ Cá Ngừ Vàng trên 1,5 triệu thùng dầu, mỏ Tê Giác Trắng, Hải Sư Đen và Hải Sư Trắng trên 14 triệu thùng dầu.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Vietsovpetro đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn ThTC-3 (7/5/2017) sớm trước 13 ngày so với kế hoạch.

Hệ thống đường ống ngầm dẫn dầu, khí gaslift, bơm ép nước và thu gom khí thấp áp đã được đưa vào khai thác đúng tiến độ đáp ứng kịp thời công tác vận hành khai thác giàn ThTC-3.

Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài ước đạt gần 174 triệu USD (112% kế hoạch).

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài dự kiến là 36,97 triệu USD (đạt 263% so với kế hoạch là 14,06 triệu USD).

Năm 2017 Vietsovpetro đã tiết giảm chi phí được 40,5 triệu USD (kế hoạch - 14,5 triệu USD).

Về công tác nhân sự, tính đến 15/12/2017, Vietsovpetro đã giảm được 503 chức danh (467 chức danh phía Việt Nam và 36 chức danh phía Nga) so với HĐ 47 - 300 chức danh.

Các lĩnh vực hoạt động khác phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí như nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, cơ điện, kho cảng cùng các hoạt động phụ trợ đã tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Vietsovpetro năm 2017.

Hồ Thu