Vinh danh nhiều doanh nghiệp Dầu khí

04/08/2018 07:00 Quế Chi
(GDVN) - Ngày 3/8, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017.

Với việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 đạt 1.347 tỷ đồng, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được ghi nhận là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao thứ 18 của nền kinh tế.

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017.

Theo bảng xếp hạng này của Tổng cục Thuế thì nhiều doanh nghiệp dầu khí tiếp tục được ghi nhận nằm trong nhóm những doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế.

Đó là Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đứng thứ 3; Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đứng thứ 18; Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) đứng thứ 27; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đứng thứ 33…

Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan Mỏ Chim Sáo

Theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 của các doanh nghiệp thì năm 2017, số thuế thu nhập doanh nghiệp của PVGAS là 2.496 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 1.347 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp của BSR là 432 tỷ đồng…

Trong khi đó, theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Tập đoàn là 48.220 tỷ đồng, tăng 21.757 tỷ đồng (tương đương 82,2%) so với năm 2016 (lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí là 26.463 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Tập đoàn Dầu khí cũng được ghi nhận tăng 14.093 tỷ (từ 770.511 tỷ năm 2016 lên 784.604 tỷ đồng năm 2017), trong đó, tài sản ngắn hạn là 302.971 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 481.633 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2017 của PVN là 342.621 tỷ đồng, tăng 4.568 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó nợ ngắn hạn là 191.740 tỷ đồng và nợ dài hạn là 150.881 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 là 441.983 tỷ đồng, tăng 9.525 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu ghi nhận tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 là 432.458 tỷ đồng).

Như vậy, tổng cộng nguồn vốn của Tập đoàn Dầu khí ghi nhận tại thời điểm 31/12/2017 là 784.604 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 thì số thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí thực hiện năm 2017 là 11.609 tỷ đồng, tăng 1.295 tỷ đồng so với năm 2016 (số thuế thu nhập doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí thực hiện năm 2016 là 10.314 tỷ đồng).

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí cũng được ghi nhận tăng mạnh, từ 235.859 tỷ đồng năm 2016 lên 271.404 tỷ đồng năm 2017 với một số lĩnh vực có đóng góp lớn như:

Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí đóng góp 38.073 tỷ đồng; Lọc hóa dầu đóng góp 91.464 tỷ đồng; Công nghiệp khí đóng góp 57.289 tỷ đồng; Thương mại và phân phối đóng góp 91.747 tỷ đồng.

Khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên dầu khí Việt Nam

Năm 2017 có thể nói là năm khó khăn với nhiều thách thức nhất trong suốt chiều dài lịch sử hơn 42 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện, các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Dầu khí phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời; một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm là tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, xác định kết quả hoạt động của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách Nhà nước, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn Dầu khí đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao.

Kết quả năm 2017, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, về đích trước hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2017, xác định các khó khăn phải đối mặt, ngay từ tháng 12/2017, Tập đoàn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất.

Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đề ra.

Đặc biệt, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284.500 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52.800 tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng.

Quế Chi