Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069)

03/05/2012 13:15
(GDVN) - Thí sinh Lưu Ngọc Duyên đến từ  Hàn Quốc, hiện tại là sinh viên trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 1
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 2
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 3
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 4
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 5
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 6
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 7
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 8
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 9
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 10
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 11
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 12
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 13
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 14
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 15
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 16
Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069) ảnh 17