Quận Hồng Bàng chỉ đạo Hiệu trưởng Mầm non 1 trả kinh phí vận động không đúng

05/10/2022 06:20
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 1 hoàn trả phần kinh phí vận động không đúng và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Chiều ngày 4/10, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã có văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải về việc phụ huynh Trường Mẫu giáo mầm non 1 phải “tự nguyện” đóng quỹ lớp tới 1,8 triệu/kỳ.

Văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng về vụ thu quỹ lớp lên tới 1,8 triệu đồng/kỳ/học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng về vụ thu quỹ lớp lên tới 1,8 triệu đồng/kỳ/học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Theo văn bản này, ngay sau khi nhận được thông tin Tạp chí đăng tải, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng đã có công văn yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 1 báo cáo tình hình thu chi đầu năm học 2022-2023.

Đồng thời giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin về việc triển khai thu đầu năm tại trường Mầm non 1 báo cáo Uỷ ban nhân dân quận.

Qua kiểm tra xác minh, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng thông tin, trước khi họp cha mẹ trẻ em các lớp, nhà trường đã họp thống nhất chủ trương về thực hiện thu chi trong năm học 2022-2023.

Đặc biệt là việc triển khai vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ trẻ em theo tinh thần của Thông tư 55 ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và nội dung liên quan đến “đồ dùng học phẩm” cho các cháu sử dụng trong năm học 2022-2023 để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Theo đó, nhà trường có quán triệt tới trưởng Ban đại diện Cha mẹ trẻ em các lớp và giáo viên chủ nhiệm thông báo Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ trẻ em của trường, của lớp trong năm học đến toàn thể Cha mẹ trẻ và vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ trẻ em trên tinh thần tự nguyện không quá 500.000 đồng/trẻ/kỳ (không vận động các cháu có hoàn cảnh khó khăn).

Về đồ dùng học phẩm nhà trường đã tổng hợp, công khai danh mục tới cha mẹ trẻ em, đề nghị cha mẹ trẻ đóng góp hiện vật để sử dụng.

Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 1 kiểm điểm trách nhiệm và trả lại tiền phụ huynh (Ảnh: Lã Tiến)

Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 1 kiểm điểm trách nhiệm và trả lại tiền phụ huynh (Ảnh: Lã Tiến)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại các lớp, Ban đại diện cha mẹ trẻ em một số lớp có vận động cha mẹ trẻ ở lớp ủng hộ hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động của lớp để nâng cao chất lượng các hoạt động và tăng cường cho trẻ đi trải nghiệm dẫn đến việc vận động lên đến 1,5 triệu đồng/trẻ/kỳ (vượt quá mức nhà trường đã quán triệt);

Cùng với khoản kinh phí này là 300.000 đồng cha mẹ trẻ nộp đề nghị cô giáo mua hộ đồ dùng học phẩm theo danh mục để phục vụ học tập ở lớp (do cha mẹ trẻ đề xuất tập trung nhờ cô mua hộ cho đồng bộ thống nhất). Khoản này sẽ được quyết toán tại cuộc họp phụ huynh cuối kỳ 1.

Từ những nội dung xác minh tại Trường Mẫu giáo Mầm non 1, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 1 chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ trẻ em ở các lớp thực hiện nghiêm túc việc vận động xây dựng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ trẻ em, hoàn trả phần kinh phí vận động không đúng tinh thần chỉ đạo của nhà trường. Hoàn thành trong ngày 04/10/2022.

Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan; Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân về Uỷ ban nhân dân quận trước ngày 5/10/2022.

Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng cũng giao Phòng Nội vụ tham mưu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan.

Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân quận giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện thu chi đầu năm học 2022-2023 của các nhà trường, đồng thời chấn chỉnh kịp thời và đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

LÃ TIẾN