Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dung túng cho tiêu cực (2)

26/06/2019 06:25
Hưng Long
(GDVN) - Hàng loạt đơn tố cáo không được Sở Giáo dục xử lý và hàng chục Đoàn thanh tra ở các cơ sở lại không ban hành kết luận.

Ém đơn tố cáo

Năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo không thụ lý giải quyết khiếu nại do không có trường hợp nào đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

Về tố cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thụ lý giải quyết tố cáo đối với 3 đơn, gồm: Tố cáo đối Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, tố cáo Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Cần Giờ và tố cáo Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập cho Người khuyết tật thành phố.

 Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dung túng cho tiêu cực (2) ảnh 1
Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Đối với việc thụ lý giải quyết tố cáo Ban Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh theo đơn tố cáo và Kết quả Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp xúc người tố cáo, đều xác định có 10 nội dung.

Nhưng Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và Kết luận nội dung tố cáo chỉ có 5 nội dung, còn 5 nội dung không có trong quyết định thụ lý giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình do có 2 nội dung trùng lặp và 3 nội dung người tố cáo không cung cấp được chứng cứ có liên quan nên Sở Giáo dục và Đào tạo không thụ lý giải quyết.

Thanh tra Thành phố nhận thấy đối tượng thụ lý giải quyết tố cáo và hành vi vi phạm pháp luật đã được xác định tại bước xử lý đơn nên Sở Giáo dục và Đào tạo phải thụ lý giải quyết tố cáo 10 nội dung để kết luận.

Biên bản làm việc ngày 14/2/2017 của Đoàn xác minh nội dung tố cáo với Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (đại diện là ông Phạm Phương Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm) nhưng không có chữ ký của ông Phạm Phương Bình.

Biên bản chỉ có chữ ký của 2 thành viên Đoàn xác minh và Biên bản làm việc ngày 15/2/2017 của Đoàn xác minh nội dung tố cáo với Kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh.

Biên bản không có chữ ký của thành viên Đoàn xác minh và chữ ký của kế toán Trung tâm là chưa đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo niêm yết Kết luận nội dung tố cáo trong 5 ngày (từ ngày 05/4/2017 đến ngày 10/4/2017) là không đủ số ngày niêm yết theo quy định.

Hàng chục đoàn thanh tra đi làm việc nhưng không có kết luận

Trong năm 2017, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 6 đoàn thanh tra hành chính.

Thanh tra Thành phố nhận thấy, việc ghi nhật ký của 5 đoàn thanh tra không đúng quy định theo Mẫu Sổ nhật ký đoàn thanh tra. Có 3 Đoàn thanh tra không ban hành Thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra là không đúng quy định.

 Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dung túng cho tiêu cực (2) ảnh 2
Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh chỉnh sửa thi đua giáo viên

Có 01 Đoàn của Sở Giáo dục sau 31 ngày kể từ ngày kết thúc thanh tra tại đơn vị mới có Báo cáo kết quả thanh tra là thực hiện không đúng quy định.

Việc công khai 6 Kết luận thanh tra chỉ bao gồm: Công bố tại cuộc họp với đối tượng thanh tra và niêm yết tại Thanh tra Sở, không niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra là thực hiện không đúng quy định.

Trong năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo còn thực hiện 26 đoàn thanh tra chuyên ngành.

Trong quá trình thực hiện, các đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có một số sai sót, không đúng quy định của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Cụ thể, có 12 quyết định thanh tra tại phần căn cứ của quyết định không ghi Luật Thanh tra năm 2010 là không đúng theo quy định. Có 01 đoàn không thực hiện Thông báo kết thúc thanh tra tại đơn vị được thanh tra.

Có 20 đoàn không thực hiện việc công khai Kết luận thanh tra, 01 đoàn ban hành Kết luận thanh tra chậm 33 ngày so với số ngày quy định.

Có 19 đoàn ghi nhật ký đoàn thanh tra không theo Mẫu sổ nhật ký đoàn thanh tra và 01 đoàn của Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo không ban hành Kết luận thanh tra.

Hưng Long