Bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

04/02/2020 05:58
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.