Cùm chân có phải là... nhục hình?

28/02/2015 06:02
(GDVN) - Ông Phan Trung Lý: "Điều 31 Hiến pháp quy định, người bị buộc tội được coi là chưa có tội trước khi bản án của Tòa án có hiệu lực".