"Mức phí nào cho chiếc xe hơi cà tàng của tôi?"

19/04/2012 06:49
Chiếc xe cà tàng hơn năm chục tuổi của tôi đem bán chắc cũng chỉ được độ hai chục triệu. Nếu đóng phí lưu hành có nghĩa là mỗi năm tôi lại phải mất một chiếc xe cà tàng để được đi một chiếc xe cà tàng?!