Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước

15/10/2020 13:49 Thu Giang
GDVN- Ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ V.

Nhân dịp này, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 17 Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của ngành Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ đặt ra với Ngành rất nặng nề với thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức.

Kế thừa, phát huy các thành tích đã đạt được, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung sức lực và trí tuệ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế…

Phong trào thi đua yêu nước của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 6 nội dung, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm và tiềm năng sáng tạo, thế mạnh của tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống, tạo thành cao trào hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ hai, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những chỉ tiêu định lượng cụ thể, nội dung thiết thực, cụ thể như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, đặc biệt là các quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội:

- Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ Bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân, phát triển hệ thống thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

- Phấn đấu kết thúc giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, Bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm xã hội mức 85%; phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt mục tiêu đến năm 2025 tỉ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành, với Bộ, ban ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn để kịp thời xử lý những phát sinh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; triển khai dịch vụ công trực tuyến; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt; tăng cường công tác quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện thống nhất, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ năm là, thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Đảm bảo chất lượng khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, toàn Ngành và xã hội.

Thứ sáu, xây dựng và phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể của các đơn vị trong Ngành nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Ngành.

Duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong văn minh, lịch sự, nghiêm túc; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong, gương mẫu của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ghi nhận những kết quả phong trào thi đua của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Ngành đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Tại Đại hội, thay mặt Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đinh Tiến Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc của Ngành.

Thu Giang