Bất ngờ đề nghị Quốc hội không thông qua Luật Bảo hiểm xã hội

19/11/2014 15:20 Ngọc Quang
(GDVN) - Đại biểu Đặng Ngọc Tùng bất ngờ đề nghị không thông qua Luật Bảo hiểm xã hội, vì chưa khắc phục được tình trạng "người lao động bị bắt làm con tin".
Ông Đặng Ngọc Tùng đề nghị không thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu vấn đề: Người lao động khi lĩnh lương thì coi như đã đóng xong bảo hiểm xã hội, chủ doanh nghiệp không nộp bảo hiểm xã hội đó cho cơ quan bảo hiểm xã hội, đó là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp. Nhưng người lao động không được hưởng chế độ, vì doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội, tại sao người lao động bị bắt làm con tin như vậy?

Trong dự thảo sửa Luật bảo hiểm xã hội kỳ này có khắc phục được tình trạng này hay không? Mọi công dân và người lao động phải được bình đẳng trước pháp luật. Với trách nhiệm Bộ trưởng là Trưởng ban dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) kỳ này trình ra Quốc hội, Bộ trưởng có thấy trong dự thảo trình ra có sự ưu tiên cho những người lao động làm việc trong khu vực nhà nước mà xem nhẹ quyền lợi của những người lao động làm việc trong khu vực ngoài nhà nước hay không? Nếu thấy thì Bộ trưởng có đồng tình với sự bất bình đẳng này hay không?

"Tôi kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là chưa thông qua Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vào ngày 20/11/2014, khi mà dự thảo vẫn còn có sự bất công này. Tôi đề nghị Chủ tịch chỉ đạo với các cơ quan chức năng sửa lại theo hướng là mọi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì phải được hưởng quyền lợi như nhau, không phân biệt trong nhà nước hay ngoài nhà nước", ông Tùng đề nghị.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo chương trình đã được Quốc hội thông qua thì sẽ quyết định thông qua vào trong kỳ họp này.

"Những đề nghị của đồng chí Đặng Ngọc Tùng nếu thấy thích hợp, hợp lý và xác đáng thì Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ nghiên cứu tiếp thu để báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp này. Chúng ta lúc này không đặt vấn đề chưa thông qua, không thông qua nữa. Tôi xin báo cáo như vậy. Chương trình này Quốc hội đã quyết định rồi. Như anh Tùng nói tôi thấy rất đồng ý, tức là bình đẳng giữa người lao động trong việc xử lý lĩnh vực này, nếu chỗ nào chưa có thì mời đồng chí Đặng Ngọc Tùng cùng tham gia với cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo chỉnh lý trước khi Quốc hội thông qua", Chủ tịch Quốc hội nói.

Ngọc Quang