Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khen thành tựu, nhắc hạn chế của Đà Nẵng

15/10/2015 18:10 THÙY LINH
(GDVN) - Sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, chất lượng còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển nhanh nhưng chưa đồng bộ. Lợi thế về kinh tế biển chưa được phát huy

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc vào sáng 15/10.

Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh Thùy Linh

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: 5 năm qua, trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực và tình hình kinh tế - xã hội trong nước, nhưng Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đề ra, phát triển nhanh và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân 9,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2015 đạt 62,65 triệu đồng (2.908 USD) gần gấp 2 lần năm 2010; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Dịch vụ tăng bình quân 12,1%/năm, chiếm 62,6% giá trị tổng sản phẩm (GRDP) thành phố. Công nghiệp tăng trưởng ổn định 10%/năm, cơ cấu chuyển đổi tích cực với sự phát triển của công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Nông nghiệp được tái cơ cấu phát triển theo chiều sâu, giá trị sản xuất tăng bình quân 4,5%/năm, hình thành một số mô hình sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kinh tế biển được chú trọng phát triển, gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố được cải thiện.

Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Ảnh Thùy Linh

Thành phố đã huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị được thực hiện tốt. Những công trình, tuyến đường, cây cầu, khu đô thị mang dáng dấp hiện đại xuất hiện, đã làm thay đổi diện mạo thành phố. Đời sống nhân dân thành phố được cải thiện.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển. Cơ sở vật chất được tăng cường, cơ chế quản lý được đổi mới, chất lượng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và đời sống nhân dân thành phố.

Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, chương trình “5 không, 3 có”... đạt nhiều kết quả tích cực. Đà Nẵng cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.

Công tác quốc phòng, an ninh được quan tâm lãnh đạo. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố; xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; các lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng vững mạnh, có sức chiến đấu cao...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh Thủy Linh

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt những kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng cao.

Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác cải cách hành chính, chương trình “5 xây”, “3 chống” của Thành ủy triển khai đạt kết quả đáng khích lệ. Việc thực hiện đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh những niềm vui, niềm tự hào về những thành quả đã đạt được, Đại hội cũng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức những yếu kém, khuyết điểm trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội. Ảnh Thùy Linh

"Kinh tế thành phố phát triển chưa bền vững, chưa đạt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố, sức cạnh tranh và hiệu quả trên một số lĩnh vực còn thấp. Mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi. Công nghiệp chưa có bứt phá mạnh mẽ, công nghệ chậm được đổi mới.

Sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, chất lượng còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển nhanh nhưng chưa đồng bộ. Lợi thế về kinh tế biển của thành phố chưa được phát huy. Vai trò động lực, liên kết khu vực và tính lan tỏa của Đà Nẵng trong vùng chưa rõ nét.

Chủ trương xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đạt kết quả chưa cao; việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố. Văn minh đô thị chuyển biến chậm.

Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trên một số mặt, kết quả đạt được còn hạn chế. Việc gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong một số vụ, việc chưa chặt chẽ.

Tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế, chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị.

Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của một số cơ quan chính quyền còn thấp, chuyển biến chậm.Tôi đề nghị Đại hội thảo luận làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, tích cực đề ra những giải pháp khắc phục bằng được trong nhiệm kỳ đến", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết.

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh Thùy Linh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Với vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng.

Đà Nẵng cần tập trung phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển...

"Trên con đường phát triển, khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

THÙY LINH