Hai phương án xử lý tài sản không giải trình được của cán bộ có quyền

02/10/2018 06:55 Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung được bổ sung trong báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có thông báo số 2231/TB-TTKQH về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 27.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của Ban Công tác đại biểu trong việc chuẩn bị hồ sơ các văn bản, tài liệu liên quan đến việc tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các dự thảo văn bản Hướng dẫn Hội đồng nhân dân về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu có văn bản đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị các văn bản theo quy định tại Nghị quyết 85/2014/QH13, gửi kèm theo mẫu.

Ảnh tư liệu: TTXVN

Cụ thể, báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm tính từ thời điểm được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Nội dung báo cáo súc tích, đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 85/2014/QH13; có độ dài từ 4-5 trang, đánh máy và in trên giấy khổ A4.

Đáng chú ý, báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Cùng với đó, báo cáo cần có nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về kê khai tài sản, thu nhập, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 của Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thời điểm trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm là đầu kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất.

Cũng tại Thông báo nêu, về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tư pháp tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan hữu quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Về việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc (Điều 57 của dự thảo Luật), đề nghị tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị về 2 phương án:

Phương án 1: Thu hồi tài sản, thu nhập tăng thêm này theo trình tự xem xét, giải quyết tại Tòa án.

Nên ra tòa để quan chức được bảo vệ nguồn gốc tài sản của họ

Phương án 2: Coi tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc là thu nhập chưa nộp thuế và Nhà nước sẽ thu thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài các nội dung trên, phiên họp thứ 27 của Ủy ban thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo Luật: Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Hành chính công; Giáo dục (sửa đổi); Giáo dục đại học (sửa đổi); Thi hành án hình sự; Đầu tư công; Phòng chống tác hại của rượu, bia; Quản lý thuế...

Đỗ Thơm