Hội nghị Trung ương 10 xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng

12/01/2015 21:58 Ngọc Quang (ghi)
(GDVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo nhiều kết quả quan trọng, trong đó có đề án quy hoạch và phát triển báo chí đến năm 2025.

Chiều nay (12/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã kết thúc kỳ họp thứ 10, thống nhất nhiều nội dung quan trọng. 

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2021, Trung ương xác định cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 chiều 12/1. Ảnh: VGP.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới:

Một là, tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ;

Bốn là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa;

Năm là, phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, quản lý tốt sự phát triển xã hội;

Sáu là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Bảy là, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa;

Tám là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên thế giới;

Chín là, hoàn thiện, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

Mười là, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội và tội phạm;

Mười một là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng;

Mười hai là, quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trung ương thống nhất ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Trung ương nhận định, trong gần 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều hạn chế.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của thành quả, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2016-2020 là: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Không bổ sung Điều lệ Đảng

Trung ương đã thảo luận Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có). Trung ương nhận định: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI của Đảng thông qua đã đáp ứng cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất ý chí, hành động, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; một số nội dung bổ sung, sửa đổi đã phát huy tác dụng, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, phù hợp với quan điểm, nội dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Trên cơ sở thảo luận, tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thi hành Điều lệ Đảng; căn cứ các quan điểm, nguyên tắc đề ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với đề nghị trình Đại hội XII của Đảng cho giữ như Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi).

Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay là yêu cầu rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện cải cách chế độ tiền lương, cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích kỹ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, thiếu sót; xác định mục tiêu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nêu rõ quan điểm và các giải pháp thực hiện, Trung ương nhấn mạnh, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tập trung, thống nhất.

Trung ương thống nhất tiếp tục đẩy mạnh chất lượng công chức, viên chức. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế ở tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến thảo luận của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án ban hành chính thức để tổ chức thực hiện.

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Trung ương nhận định bên cạnh những mặt đạt được thì báo chí cũng còn những hạn chế, bất cập, khuyết điểm như: Cơ cấu, quy mô chưa hợp lý; khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách, thông tin không chuẩn xác chưa được khắc phục; năng lực cán bộ của nhiều cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản và cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ làm báo còn những bất cập; vai trò, tinh thần trách nhiệm của nhiều cơ quan chủ quản còn mờ nhạt; hoạt động kinh tế của nhiều cơ quan báo chí khó khăn.

Từ thực trạng quản lý, phát triển báo chí, dự báo xu hướng phát triển thông tin, truyền thông, Trung ương thảo luận các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; trong đó nhấn mạnh, báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, nâng cao năng lực, hiệu lực, xây dựng nền báo chí nước ta cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội. Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí.

Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng Internet; khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, xa rời tôn chỉ, mục đích, nặng về thông tin mặt trái, mặt tiêu cực; thông tin không chuẩn xác…

Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Lấy phiếu tín nhiệm với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư

Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung 8 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014, và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Ngọc Quang (ghi)