Hơn 800 lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4

21/12/2016 06:46 Theo Baochinhphu.vn
(GDVN) - Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản... nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho hơn 800 lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Với tinh thần đổi mới, đề cao tính thiết thực và hiệu quả, Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện lãnh đạo đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ tiếp thu, nghiên cứu và nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.

Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với tuyên truyền sâu rộng nghị quyết trong toàn Đảng toàn dân, toàn quân.

Hội nghị diễn ra với sự tham dự của 800 đại biểu. (Ảnh: VGP)

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới và nghiên cứu Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, Hội nghị này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức, triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động mà trước hết là các đại biểu tham dự Hội nghị. 

“Sau hội nghị, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, cần tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị”, ông Phạm Văn Linh lưu ý.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với phân tích đấu tranh, phê phán nhận thức sai lệch, thông tin, quan điểm sai trái trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

Theo Baochinhphu.vn