Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

21/03/2021 07:49 Theo Dangcongsan.vn
GDVN- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn số 03-HD/BTGTW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ.

Toàn văn Hướng dẫn 03

Ngày 18/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn số 03 - HD/BTGTW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục đích mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt.

Ban Bí thư sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến kết nối đường truyền tới cơ sở ở những nơi có điều kiện trong 02 ngày, hoàn thành trong tháng 3/2021.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp), mỗi hội nghị diễn ra trong 2 ngày, hoàn thành trong quý II/2021.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp) cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở.

Kết nối đường truyền với Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư cho các đối tượng theo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương. Khuyến khích mở thêm thành phần và điểm cầu đến cơ sở khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép. Hoàn thành trong tháng 3/2021.

Đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Kết nối đường truyền với Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư cho các đối tượng theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và có thể mở tiếp điểm cầu trực tuyến tới các quân khu, đảng bộ trực thuộc. Khuyến khích mở thêm thành phần và điểm cầu đến cơ sở khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép, hoàn thành trong tháng 3/2021.

Hội nghị dành cho những đối tượng chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thuộc các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong quý II năm 2021. Đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên.

Đối với các bộ, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, các lực lượng vũ trang, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: việc học tập, quán triệt thực hiện trong 1,5 ngày, hoàn thành trong quý II/2021.

Riêng đối với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác, học tập ở nước ngoài bằng hình thức phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19; phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian 01 ngày, hoàn thành trong Quý II/2021. Ở những địa bàn có điều kiện đặc thù, hoàn thành trong quý III/2021.

Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện những nội dung của Hội nghị về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 4/2021 và báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tháng 7/2021. (Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo trong tháng 8/2021).

Cập nhật, bổ sung, sửa đổi Chương trình hành động của địa phương, đơn vị phù hợp thực tế của địa phương

Kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong nhân dân cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đối với các địa phương có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa; địa phương có đông đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: đề nghị cấp ủy giao Ban tuyên giáo chủ động tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền ngắn gọn bằng tiếng dân tộc, tờ rơi… phục vụ việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động đã xây dựng và thông qua tại Đại hội của cấp mình đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp bổ sung, sửa đổi kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”.

Theo Dangcongsan.vn