Dưới đây là phóng sự phản ánh sự kiện.

Lê Dũng Cường