Nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018

25/12/2017 16:53 Theo Tuyengiao.vn
(GDVN) - Công tác tuyên giáo năm 2018 cần “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh:

Nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018 là phải tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị”.

Ngày 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ghi nhận và đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2017.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Tuyengiao.vn)

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong năm qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần phải tập trung bàn và tìm ra biện pháp khắc phục.

Đó là, việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đã rõ nét hơn, nhưng nhìn chung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới.

Công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở bồi dưỡng chính trị ở cấp tỉnh, cấp huyện còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao.

Còn để xảy ra sai sót trong một số chương trình phát thanh, truyền hình, một số tờ báo, gây tổn hại đến chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Công tác tham mưu và sự phối hợp của cơ quan tuyên giáo với các ban, ngành, mặt trận đoàn thể ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể ở Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo chưa được chú ý đúng mức đến những tình huống phức tạp về tư tưởng chính trị, những bức xúc trong xã hội có thể phát sinh.

Việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam chưa quyết liệt, hiệu quả chưa như mong muốn; còn để xảy ra những dư luận không tốt về quản lý hoạt động văn hóa.

Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

Tình hình thế giới và trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, tác động tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tác động, ảnh hưởng tới công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng.

Công tác tuyên giáo có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển đất nước.

Nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018 là phải tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, cần quan tâm một số nội dung như sau:

Thứ nhất, phải tiếp tục đổi mới toàn diện, triệt để và tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và lần thứ 8 phù hợp với từng đối tượng, đúng với quy luật biện chứng của con đường nhận thức, bảo đảm thiết thực, tránh sáo rỗng, lối mòn, xa thực tiễn.

Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt việc kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018.

Chú trọng phát huy cao độ vai trò, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ báo cáo viên, hệ thống báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, thiết chế văn hóa… ở các cấp cho việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thứ hai, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, chủ động có kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để cung cấp thông tin, cơ sở khoa học giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 và Hội nghị Trung ương 8 về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng;

Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết thực hiện một số nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục, xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển văn học, nghệ thuật, trình Bộ Chính trị năm 2018.

Năm 2018 Chính phủ đẩy mạnh hành động, liêm chính, kỉ cương, sáng tạo, hiệu quả

Thứ ba, tăng cường chấn chỉnh hoạt động của báo chí – xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng các giá trị sống phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thứ tư, chú trọng hơn nữa công tác tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội;

Kịp thời phát hiện và tham mưu cho Đảng giải quyết, xử lý các vấn đề bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo;

Để các chủ trương, chính sách này đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Thứ sáu, coi trọng công tác điều tra xã hội học, phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng bảo đảm khoa học, chính xác, sát thực tế;

Kịp thời cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng.

Thứ bảy, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Với truyền thống vẻ vang 87 năm của ngành Tuyên giáo và những kết quả đã đạt được trong năm 2017, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng:

Năm 2018, ngành Tuyên giáo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân;

Tiếp tục góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Theo Tuyengiao.vn