Sở Giáo dục tỉnh Bình Thuận tổ chức góp ý Dự thảo Thông tư chọn sách giáo khoa

06/12/2019 06:11 Phan Tuyết
(GDVN) - Ý kiến góp ý ở các tổ chuyên môn sẽ được gửi về trường. Nhà trường sẽ tổng hợp ý kiến chuyển về Phòng, và từ Phòng lại chuyển ý kiến góp ý về Sở Giáo dục.

Ngày 2/12, Sở Giáo dục tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số: 2655/SGDĐT-GDTrH&CN-TX về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Công văn hướng dẫn việc góp ý dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa tại tỉnh Bình Thuận (Ảnh Phan Tuyết)

Nội dung công văn nêu rõ: Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Nội dung góp ý: Nêu rõ chương mấy? Điều nào? Nội dung góp ý là gì?


Các trường tiểu học sẽ đọc 32 cuốn sách giáo khoa vào thời điểm nào?

Từ những điều mình vừa góp ý, giáo viên sẽ có ghi “Nội dung đề xuất, bổ sung”.

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục, trong thời gian này, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã phổ biến rộng rãi cho toàn thể giáo viên trong nhà trường để lấy ý kiến góp ý ở từng tổ chuyên môn.

Những ý kiến góp ý ở các tổ chuyên môn sẽ được tập hợp gửi về chuyên môn của nhà trường. Sau đó, nhà trường sẽ tổng hợp những ý kiến đó chuyển về Phòng Giáo dục.

Từ Phòng Giáo dục, những ý kiến góp ý của các trường cũng sẽ được tổng hợp và chuyển về Sở Giáo dục.

Phan Tuyết