Sửa chế độ tiền lương CBCCVC, lực lượng vũ trang

12/03/2012 10:56 Minh Chí
(GDVN) - Các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,15 đến 1,0.

Ngày 7/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.


Theo Nghị định, điểm b, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi như sau cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều này.


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5 tới.


Mục I, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được sửa như sau: chức danh lãnh đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,30.


Các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,15 đến 1,0. Bộ Tư pháp sẽ quy định cụ thể hệ số này sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.


Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 2, Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2011./.


Minh Chí