Sửa đổi Hiến pháp 1992: Phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân

08/08/2011 23:36
(GDVN)-"Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ"._Chủ tịch Quộc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định

(GDVN) - “Đây là một trách nhiệm rất lớn của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vì nó là hệ trọng, phải đảm bảo nguyên tắc tập trung nhưng mà dân chủ, dân chủ nhưng phải tập trung".

Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong phiên họp thứ nhất của ủy ban này vào ngày 8/8. 

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Chúng ta phải bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong quá trình tổng kết, hội thảo, tham gia ý kiến cũng như trong qua trình xin ý kến”.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, những quy định chung về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Thông qua kế hoạch tổng kết việc thi hành hiến pháp năm 1992, trong đó tập trung đánh giá khách quan và đúng đắn những giá trị tư tưởng, chính trị, pháp lý được thể hiện  trong hiến pháp năm 1992, những thành tựu đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân.

Trong phiên họp lần thứ nhất này, các thành viên trong Ủy ban cũng thông qua kế hoạch hoạt động của Ủy ban sửa đổi hiến pháp năm 1992 và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm của những người tham gia trong Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 và cho rằng quá trình thực hiện bổ sung sửa đổi hiến pháp năm 1992 phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phải đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến của nhân dân.

“Đây là một trách nhiệm rất lớn của Ủy ban vì nó là hệ trọng, tập trung nhưng mà dân chủ, dân chủ những phải tập trung, chúng ta phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Dân chủ để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong quá trình tổng kết, trong quá trình hội thảo tham gia ý kiến cũng như trong qua trình xin ý kến.

Trong Ủy ban làm việc cũng phải đảm bảo nguyên tắc này, chúng ta cũng phải bỏ phiếu để thấy rằng ý kiến nào là nhiều, ý kiến nào là ít. Lấy ý kiến nhân dân cũng vậy, cũng phải giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện một cách rất nghiêm túc và thận trọng để bảo đảm nguyên tắc này”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói. 

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết thêm: Việc tổng kết cũng tính đến những yêu cầu, nội dung đặt ra phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại; từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Hiến pháp nhằm thể chế hóa kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Quá trình sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992 là một quá trình mang tính khoa học và thực tiễn vì vậy cần có sự tham gia của các nhà khoa học, các thành viên trong Ban biên tập có trách nhiệm tập hợp, tổng hợp và xây dựng dự thảo tổng kết việc thi hành hiến pháp trình ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp thông qua.

Trong phiên họp này, Ủy ban đã thông qua và nhất trí bầu ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban Biên tập là Người phát ngôn của Ủy ban.

{iarelatednews articleid='9828,8214,6497'}

Bùi khương