Sức mạnh của quân đội là từ nhân dân, vì nhân dân

22/12/2011 09:20 Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi kỷ niệm 67 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi kỷ niệm 67 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong niềm vui nền kinh tế đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đang từng bước vượt qua những thách thức cam go, tiếp tục vững bước phát triển.

Đồng thời, cả nước đang ra sức thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
QĐND Việt Nam - một đội quân do Đảng lãnh đạo, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Ảnh: Internet
Lịch sử 67 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta càng khẳng định rõ nguồn gốc, bản chất đặc biệt của QĐND Việt Nam - một đội quân do Đảng lãnh đạo, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Chính từ nguồn gốc và bản chất cách mạng đó, sự gắn bó máu thịt với nhân dân đã làm nên sức mạnh chiến đấu vô địch của Quân đội ta. QĐND Việt Nam đã cùng với dân tộc làm nên những chiến công hiển hách giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới, đi đôi với nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu bảo vệ vững chắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội ta còn tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, có mặt kịp thời ở những vùng trọng điểm, những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giúp đỡ các địa phương xây dựng cơ sở chính trị, bảo đảm trật tự an toàn, xã hội, giúp  nhân dân xóa đói, giảm nghèo, làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất.

Truyền thống vẻ vang của Quân đội ta "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" là nét vàng rực rỡ nhất, sự đúc kết quý giá nhất gắn liền với chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Sức mạnh thần kỳ để Quân đội ta làm tròn bổn phận và chức năng của mình chính là sức mạnh được tạo dựng từ tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, sâu sắc giữa quân đội với nhân dân, quân với dân một ý chí.

QĐND Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, điều trước tiên và trên hết là phải tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là vấn đề cốt lõi để mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch khi chúng ra sức cổ súy cho luận điểm “quân đội phi giai cấp” hay “phi chính trị hóa quân đội”.

Mục đích của các thế lực thù địch không có gì khác là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và nhiệm vụ quốc phòng, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất giữa Đảng với Quân đội, giữa Quân đội với nhân dân. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị cũng chính là làm cho Quân đội luôn nắm vững mục tiêu chiến đấu, kiên quyết bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, không dao động, ngả nghiêng trước những diễn biến phức tạp của tình hình, nhạy bén, sắc sảo và kiên quyết đấu tranh làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội XI của Đảng thông qua, chỉ rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó QĐND và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt... Đó vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, đồng thời cũng là những đòi hỏi khách quan trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Để QĐND làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình trong giai đoạn cách mạng mới, một nguyên tắc bất di, bất dịch là Quân đội phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Trên cơ sở nguyên tắc đó, phải tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo toàn diện, có trình độ tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là đòi hỏi, mà còn trở thành nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ QĐND.

Đây vừa là điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ QĐND tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, mà còn ngày càng củng cố, vun đắp và phát huy hiệu quả phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong huấn luyện, chiến đấu, công tác. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác dân vận; sát cánh cùng nhân dân, giúp đỡ nhân dân nhiều hơn nữa, mà trước hết mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gương mẫu trong từng lời nói và việc làm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó là lý tưởng cao đẹp, là phẩm chất trong sáng của Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân