Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng

15/10/2015 07:15 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu này tại Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương ngày 14/10.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương toàn Đảng bộ, cấp uỷ đảng các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có giải pháp ra sức khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đó là việc tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt; một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít, còn chậm; một số doanh nghiệp thua lỗ, quản lý yếu kém, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. ảnh: VGP.

Khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại cũng như phân tích tình hình khu vực và thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong những năm tới, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhưng cũng sẽ phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

“Phải biết tận tận dụng tối đa các thuận lợi, các cơ hội, đồng thời biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi cho phát triển” - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng đã nêu ra một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Nghị quyết của nhiệm kỳ tới.

Theo đó, nhiệm vụ lớn đầu tiên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng sắp tới về doanh nghiệp nhà nước.

Tập trung lãnh đạo triển khai để các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện có tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phải nỗ lực cao nhất để kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp nhà nước; tương xứng với vai trò, trách nhiệm, niềm tin và sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho doanh nghiệp nhà nước, cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đồng thời Đảng uỷ Khối cần tiếp tục phối hợp tốt với các ban cán sự đảng bộ, ngành và cơ quan chức năng; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan đảng, nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước.

Cần tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đổi mới, hiện đại hoá công nghệ quản trị và sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học - công nghệ với sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Làm tốt được vai trò của mình, một mặt các đồng chí phải vươn lên, phải năng động sáng tạo, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời cũng phải đề nghị với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách gì để tạo thuận lợi, để tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao” - Thủ tướng nhận định. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Khối cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhà nước  - một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

“Trong điều kiện hội nhập, trong điều kiện phải cạnh tranh thì một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của doanh nghiệp và ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Khối cần đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách về bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xã hội; tạo nền tảng để doanh nghiệp nhà nước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm vụ lớn thứ hai được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là về công tác xây dựng Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng bộ, đưa nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, quản lý tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là giám sát hiệu quả người đứng đầu doanh nghiệp và cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, các đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo được mối quan hệ lao động hài hoà và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, nhất là công tác giám sát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt là, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục quán triệt để các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Khối nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy được sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trong Khối cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình hành động thực hiện sát hợp với đặc thù doanh nghiệp.

Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và trước biến động bất thường của kinh tế thế giới để cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là đánh giá đúng, bố trí đúng đội ngũ cán bộ cốt cán của doanh nghiệp.

Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, xây dựng và rà soát đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; chủ động đào tạo, lựa chọn và bố trí cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu dài hạn, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo ở một số doanh nghiệp. 

Ngọc Quang