Cái khó ló cái... hôi rình

01/06/2012 08:35
Chỉ thấy cái khó ló cái khôn thôi chứ ló cái hôi thì mới nghe lần đầu!
Tập tành như thế, cho nên khi xung trận: