Câu chuyện về con ruồi

07/07/2012 08:14
Ruồi là chuyện nhỏ nhưng tính mạng con người là chuyện lớn, như câu chuyện sau.
Từ lần ấy, ông quyết tâm đi buôn thuốc diệt ruồi.