Đàn ông là gì của phụ nữ?

05/06/2012 09:06
Là ông chủ, là nô lệ hay là giống như tình huống trong câu chuyện này?