Nghệ thuật "ăn xin"

05/10/2012 13:51 TL (st)
(GDVN) - Một cách xin tiền đầy "nghệ thuật" nhưng thành công chắc chỉ duy nhất một trường hợp này.
TL (st)