Vừa được tiếng, vừa được... đánh

22/06/2012 11:23
Ờ không phải được miếng mà là được đánh mới lạ, hãy xem câu chuyện sau sẽ rõ.