Mắm môi mắm lợi sút tung... lưới nhà: Có bán độ?

09/02/2012 07:48 Đỗ Âu
(GDVN) - Bàn đá phản lưới nhà này hay tới nỗi không ai nghĩ rằng nó thực sự là một bàn phản lưới nhà.
Đỗ Âu