Vietcombank thông báo thay đổi về vốn điều lệ

13/10/2023 06:00
Hồ Thu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo đó, vốn điều lệ của Vietcombank được ghi nhận là 55.890.912.620.000 đồng.

Ngày 19/09/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định số 1788/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, vốn điều lệ của Vietcombank được ghi nhận là 55.890.912.620.000 đồng (Năm mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi tỷ chín trăm mười hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng), tương ứng với mức vốn điều lệ tăng thêm là 8.565.746.910.000 đồng sau khi Vietcombank phát hành thành công 856.574.691 cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông. Vietcombank đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Vietcombank sửa đổi để cập nhật thông tin thay đổi về vốn điều lệ.

Ngày 06/10/2023, Vietcombank đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 để cập nhật nội dung thay đổi về vốn điều lệ theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Các thay đổi nêu trên đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Hồ Thu