Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

03/03/2012 07:10 Theo 24h
Đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu?
Theo 24h